Description: Description: Description: Description: http://www.pmd.gov.pk/rmc/Nwfc/Punj_Strip.jpg

 

 

Punjab and Kashmir's Weather

    MAY 25, 2018--1800PST

 

 

MORNING

 

 

 

District

SATURDAY

SUNDAY

MONDAY

Rawalpindi

38-40 (ºC)

15-25 (%)

39-41 (ºC)

25-35 (%)

39-41 (ºC)

30-40 (%)

Attock

37-39 (ºC)

10-20 (%)

38-40 (ºC)

25-35 (%)

39-41 (ºC)

35-45 (%)

Jhelum

42-44 (ºC)

20-30 (%)

43-45 (ºC)

25-35 (%)

44-46 (ºC)

35-45 (%)

Chakwal

37-39 (ºC)

30-40 (%)

38-40 (ºC)

35-45 (%)

38-40 (ºC)

40-50 (%)

Sargodha

Description: Description: Description: Description: Description: http://pmd.gov.pk/Wxicones/mostly-sunny.jpg

42-44 (ºC)

30-40 (%)

42-44 (ºC)

35-45 (%)

42-44 (ºC)

40-50 (%)

Khushab

Description: Description: Description: Description: Description: http://pmd.gov.pk/Wxicones/mostly-sunny.jpg

41-43 (ºC)

30-40 (%)

42-44 (ºC)

40-50 (%)

42-44 (ºC)

45-55 (%)

Mianwali

Description: Description: Description: Description: Description: http://pmd.gov.pk/Wxicones/mostly-sunny.jpg

41-43 (ºC)

10-20 (%)

42-44 (ºC)

25-35 (%)

42-44 (ºC)

35-45 (%)

Bhakkar

Description: Description: Description: Description: Description: http://pmd.gov.pk/Wxicones/mostly-sunny.jpg

44-46 (ºC)

10-20 (%)

Description: Description: Description: Description: Description: http://pmd.gov.pk/Wxicones/mostly-sunny.jpg

45-47 (ºC)

25-35 (%)

Description: Description: Description: Description: Description: http://pmd.gov.pk/Wxicones/mostly-sunny.jpg

45-47 (ºC)

40-50 (%)

Gujranwala

Description: Description: Description: Description: Description: http://pmd.gov.pk/Wxicones/mostly-sunny.jpg

40-42 (ºC)

15-25 (%)

Description: Description: Description: Description: Description: http://pmd.gov.pk/Wxicones/mostly-sunny.jpg

41-43 (ºC)

40-50 (%)

Description: Description: Description: Description: Description: http://pmd.gov.pk/Wxicones/mostly-sunny.jpg

42-44 (ºC)

45-55 (%)

Hafizabad

Description: Description: Description: Description: Description: http://pmd.gov.pk/Wxicones/mostly-sunny.jpg

40-42 (ºC)

30-40 (%)

Description: Description: Description: Description: Description: http://pmd.gov.pk/Wxicones/mostly-sunny.jpg

41-43 (ºC)

35-45 (%)

Description: Description: Description: Description: Description: http://pmd.gov.pk/Wxicones/mostly-sunny.jpg

42-44 (ºC)

40-50 (%)

Sialkot

Description: Description: Description: Description: Description: http://pmd.gov.pk/Wxicones/mostly-sunny.jpg

41-43 (ºC)

25-35 (%)

Description: Description: Description: Description: Description: http://pmd.gov.pk/Wxicones/mostly-sunny.jpg

42-44 (ºC)

35-45 (%)

Description: Description: Description: Description: Description: http://pmd.gov.pk/Wxicones/mostly-sunny.jpg

42-44 (ºC)

45-55 (%)

Narowal

Description: Description: Description: Description: Description: http://pmd.gov.pk/Wxicones/mostly-sunny.jpg

41-43 (ºC)

20-30 (%)

Description: Description: Description: Description: Description: http://pmd.gov.pk/Wxicones/mostly-sunny.jpg

42-44 (ºC)

35-45 (%)

Description: Description: Description: Description: Description: http://pmd.gov.pk/Wxicones/mostly-sunny.jpg

42-44 (ºC)

40-50 (%)

Gujrat

Description: Description: Description: Description: Description: http://pmd.gov.pk/Wxicones/mostly-sunny.jpg

41-43 (ºC)

20-30 (%)

Description: Description: Description: Description: Description: http://pmd.gov.pk/Wxicones/mostly-sunny.jpg

42-44 (ºC)

45-55 (%)

Description: Description: Description: Description: Description: http://pmd.gov.pk/Wxicones/mostly-sunny.jpg

42-44 (ºC)

40-50 (%)

Mandi Bahauddin

Description: Description: Description: Description: Description: http://pmd.gov.pk/Wxicones/mostly-sunny.jpg

41-43 (ºC)

30-40 (%)

Description: Description: Description: Description: Description: http://pmd.gov.pk/Wxicones/mostly-sunny.jpg

42-44 (ºC)

35-45 (%)

Description: Description: Description: Description: Description: http://pmd.gov.pk/Wxicones/mostly-sunny.jpg

42-44 (ºC)

40-50 (%)

Lahore

Description: Description: Description: Description: Description: http://pmd.gov.pk/Wxicones/mostly-sunny.jpg

41-43 (ºC)

20-30 (%)

Description: Description: Description: Description: Description: http://pmd.gov.pk/Wxicones/mostly-sunny.jpg

42-44 (ºC)

30-40 (%)

Description: Description: Description: Description: Description: http://pmd.gov.pk/Wxicones/mostly-sunny.jpg

42-44 (ºC)

35-45 (%)

Kasur

Description: Description: Description: Description: Description: http://pmd.gov.pk/Wxicones/mostly-sunny.jpg

42-44 (ºC)

20-30 (%)

Description: Description: Description: Description: Description: http://pmd.gov.pk/Wxicones/mostly-sunny.jpg

43-45 (ºC)

30-40 (%)

Description: Description: Description: Description: Description: http://pmd.gov.pk/Wxicones/mostly-sunny.jpg

43-45 (ºC)

40-50 (%)

Sheikhupura

Description: Description: Description: Description: Description: http://pmd.gov.pk/Wxicones/mostly-sunny.jpg

42-44 (ºC)

25-35 (%)

Description: Description: Description: Description: Description: http://pmd.gov.pk/Wxicones/mostly-sunny.jpg

43-45 (ºC)

35-45 (%)

Description: Description: Description: Description: Description: http://pmd.gov.pk/Wxicones/mostly-sunny.jpg

43-45 (ºC)

40-50 (%)

Nankana Sahib

Description: Description: Description: Description: Description: http://pmd.gov.pk/Wxicones/mostly-sunny.jpg

42-44 (ºC)

25-35 (%)

Description: Description: Description: Description: Description: http://pmd.gov.pk/Wxicones/mostly-sunny.jpg

43-45 (ºC)

35-45 (%)

Description: Description: Description: Description: Description: http://pmd.gov.pk/Wxicones/mostly-sunny.jpg

43-45 (ºC)

40-50 (%)

Faisalabad

Description: Description: Description: Description: Description: http://pmd.gov.pk/Wxicones/mostly-sunny.jpg

42-44 (ºC)

20-30 (%)

Description: Description: Description: Description: Description: http://pmd.gov.pk/Wxicones/mostly-sunny.jpg

42-44 (ºC)

35-45 (%)

Description: Description: Description: Description: Description: http://pmd.gov.pk/Wxicones/mostly-sunny.jpg

42-44 (ºC)

45-55 (%)

Jhang

Description: Description: Description: Description: Description: http://pmd.gov.pk/Wxicones/mostly-sunny.jpg

41-43 (ºC)

25-35 (%)

Description: Description: Description: Description: Description: http://pmd.gov.pk/Wxicones/mostly-sunny.jpg

42-44 (ºC)

35-45 (%)

Description: Description: Description: Description: Description: http://pmd.gov.pk/Wxicones/mostly-sunny.jpg

42-44 (ºC)

40-50 (%)

Toba Tek Singh

Description: Description: Description: Description: Description: http://pmd.gov.pk/Wxicones/mostly-sunny.jpg

41-43 (ºC)

30-40 (%)

Description: Description: Description: Description: Description: http://pmd.gov.pk/Wxicones/mostly-sunny.jpg

42-44 (ºC)

35-45 (%)

Description: Description: Description: Description: Description: http://pmd.gov.pk/Wxicones/mostly-sunny.jpg

42-44 (ºC)

40-50 (%)

Chiniot

Description: Description: Description: Description: Description: http://pmd.gov.pk/Wxicones/mostly-sunny.jpg

41-43 (ºC)

25-35 (%)

Description: Description: Description: Description: Description: http://pmd.gov.pk/Wxicones/mostly-sunny.jpg

42-44 (ºC)

35-45 (%)

Description: Description: Description: Description: Description: http://pmd.gov.pk/Wxicones/mostly-sunny.jpg

42-44 (ºC)

40-50 (%)

Sahiwal

Description: Description: Description: Description: Description: http://pmd.gov.pk/Wxicones/mostly-sunny.jpg

42-44 (ºC)

20-30 (%)

Description: Description: Description: Description: Description: http://pmd.gov.pk/Wxicones/mostly-sunny.jpg

43-45 (ºC)

35-45 (%)

Description: Description: Description: Description: Description: http://pmd.gov.pk/Wxicones/mostly-sunny.jpg

43-45 (ºC)

20-30 (%)

Okara

Description: Description: Description: Description: Description: http://pmd.gov.pk/Wxicones/mostly-sunny.jpg

42-44 (ºC)

25-35 (%)

Description: Description: Description: Description: Description: http://pmd.gov.pk/Wxicones/mostly-sunny.jpg

43-45 (ºC)

30-40 (%)

Description: Description: Description: Description: Description: http://pmd.gov.pk/Wxicones/mostly-sunny.jpg

43-45 (ºC)

20-30 (%)

Pakpattan

Description: Description: Description: Description: Description: http://pmd.gov.pk/Wxicones/mostly-sunny.jpg

42-44 (ºC)

30-40 (%)

Description: Description: Description: Description: Description: http://pmd.gov.pk/Wxicones/mostly-sunny.jpg

43-45 (ºC)

35-45 (%)

Description: Description: Description: Description: Description: http://pmd.gov.pk/Wxicones/mostly-sunny.jpg

43-45 (ºC)

20-30 (%)

Multan

Description: Description: Description: Description: Description: http://pmd.gov.pk/Wxicones/mostly-sunny.jpg

41-43 (ºC)

25-35 (%)

Description: Description: Description: Description: Description: http://pmd.gov.pk/Wxicones/mostly-sunny.jpg

42-44 (ºC)

25-35 (%)

Description: Description: Description: Description: Description: http://pmd.gov.pk/Wxicones/mostly-sunny.jpg

42-44 (ºC)

20-30 (%)

Lodhran

Description: Description: Description: Description: Description: http://pmd.gov.pk/Wxicones/mostly-sunny.jpg

41-43 (ºC)

30-40 (%)

Description: Description: Description: Description: Description: http://pmd.gov.pk/Wxicones/mostly-sunny.jpg

42-44 (ºC)

35-45 (%)

Description: Description: Description: Description: Description: http://pmd.gov.pk/Wxicones/mostly-sunny.jpg

42-44 (ºC)

20-30 (%)

Khanewal

Description: Description: Description: Description: Description: http://pmd.gov.pk/Wxicones/mostly-sunny.jpg

41-43 (ºC)

25-35 (%)

Description: Description: Description: Description: Description: http://pmd.gov.pk/Wxicones/mostly-sunny.jpg

42-44 (ºC)

30-40 (%)

Description: Description: Description: Description: Description: http://pmd.gov.pk/Wxicones/mostly-sunny.jpg

42-44 (ºC)

25-35 (%)

Vihari

Description: Description: Description: Description: Description: http://pmd.gov.pk/Wxicones/mostly-sunny.jpg

41-43 (ºC)

20-30 (%)

Description: Description: Description: Description: Description: http://pmd.gov.pk/Wxicones/mostly-sunny.jpg

42-44 (ºC)

30-40 (%)

Description: Description: Description: Description: Description: http://pmd.gov.pk/Wxicones/mostly-sunny.jpg

42-44 (ºC)

25-35 (%)

D.G.Khan

Description: Description: Description: Description: Description: http://pmd.gov.pk/Wxicones/mostly-sunny.jpg

40-42 (ºC)

20-30 (%)

Description: Description: Description: Description: Description: http://pmd.gov.pk/Wxicones/mostly-sunny.jpg

40-42 (ºC)

30-40 (%)

Description: Description: Description: Description: Description: http://pmd.gov.pk/Wxicones/mostly-sunny.jpg

41-43 (ºC)

45-55 (%)

Muzaffargarh

Description: Description: Description: Description: Description: http://pmd.gov.pk/Wxicones/mostly-sunny.jpg

40-42 (ºC)

35-45 (%)

Description: Description: Description: Description: Description: http://pmd.gov.pk/Wxicones/mostly-sunny.jpg

41-43 (ºC)

40-50 (%)

Description: Description: Description: Description: Description: http://pmd.gov.pk/Wxicones/mostly-sunny.jpg

41-43 (ºC)

45-55 (%)

Rajanpur

Description: Description: Description: Description: Description: http://pmd.gov.pk/Wxicones/mostly-sunny.jpg

40-42 (ºC)

30-40 (%)

Description: Description: Description: Description: Description: http://pmd.gov.pk/Wxicones/mostly-sunny.jpg

41-43 (ºC)

35-45 (%)

Description: Description: Description: Description: Description: http://pmd.gov.pk/Wxicones/mostly-sunny.jpg

41-43 (ºC)

40-50 (%)

Layyah

Description: Description: Description: Description: Description: http://pmd.gov.pk/Wxicones/mostly-sunny.jpg

40-42 (ºC)

25-35 (%)

Description: Description: Description: Description: Description: http://pmd.gov.pk/Wxicones/mostly-sunny.jpg

41-43 (ºC)

40-50 (%)

Description: Description: Description: Description: Description: http://pmd.gov.pk/Wxicones/mostly-sunny.jpg

41-43 (ºC)

45-55 (%)

Bahawalpur

Description: Description: Description: Description: Description: http://pmd.gov.pk/Wxicones/mostly-sunny.jpg

43-45 (ºC)

20-30 (%)

Description: Description: Description: Description: Description: http://pmd.gov.pk/Wxicones/mostly-sunny.jpg

42-44 (ºC)

20-30 (%)

Description: Description: Description: Description: Description: http://pmd.gov.pk/Wxicones/mostly-sunny.jpg

42-44 (ºC)

20-30 (%)

Bahawalnagar

Description: Description: Description: Description: Description: http://pmd.gov.pk/Wxicones/mostly-sunny.jpg

44-46 (ºC)

20-30 (%)

Description: Description: Description: Description: Description: http://pmd.gov.pk/Wxicones/mostly-sunny.jpg

45-47 (ºC)

20-30 (%)

Description: Description: Description: Description: Description: http://pmd.gov.pk/Wxicones/mostly-sunny.jpg

45-47 (ºC)

25-35 (%)

 

Rahim Yar Khan

Description: Description: Description: Description: Description: http://pmd.gov.pk/Wxicones/mostly-sunny.jpg

45-47 (ºC)

25-35 (%)

Description: Description: Description: Description: Description: http://pmd.gov.pk/Wxicones/mostly-sunny.jpg

46-48 (ºC)

20-30 (%)

Description: Description: Description: Description: Description: http://pmd.gov.pk/Wxicones/mostly-sunny.jpg

46-48 (ºC)

20-30 (%)

Muzaffarabad

35-37 (ºC)

25-35 (%)

36-38 (ºC)

30-40 (%)

36-38 (ºC)

35-45 (%)

Hattian

34-36 (ºC)

25-35 (%)

35-37 (ºC)

40-50 (%)

35-37 (ºC)

45-55 (%)

Neelum

35-37 (ºC)

30-40 (%)

36-38 (ºC)

40-50 (%)

36-38 (ºC)

45-55 (%)

Mirpur

40-42 (ºC)

30-40 (%)

41-43 (ºC)

35-45 (%)

41-43 (ºC)

40-50 (%)

Bhimber

40-42 (ºC)

30-40 (%)

41-43 (ºC)

40-50 (%)

41-43 (ºC)

50-60 (%)

Kotli

38-40 (ºC)

40-50 (%)

38-40 (ºC)

35-45 (%)

38-40 (ºC)

40-50 (%)

Ponch

33-35 (ºC)

40-50 (%)

34-36 (ºC)

50-60 (%)

34-36 (ºC)

55-65 (%)

Haveli

33-35 (ºC)

50-60 (%)

34-36 (ºC)

50-60 (%)

34-36 (ºC)

55-65 (%)

Bagh

33-35 (ºC)

45-55 (%)

34-36 (ºC)

50-60 (%)

34-36 (ºC)

60-70 (%)

Sudhnutti

33-35 (ºC)

40-50 (%)

34-36 (ºC)

45-55 (%)

34-36 (ºC)

50-60 (%)

Description of Weather Symbols

Description: Description: Description: Description: Description: http://pmd.gov.pk/Wxicones/sunny.jpg

Description: Description: Description: Description: Description: http://pmd.gov.pk/Wxicones/mostly-sunny.jpg

Description: Description: Description: Description: Description: http://pmd.gov.pk/Wxicones/p-cloudy.jpg

Description: Description: Description: Description: Description: http://pmd.gov.pk/Wxicones/cloudy.jpg

Description: Description: Description: Description: Description: http://pmd.gov.pk/Wxicones/scloudy-light-rain.jpg

Temp (ºC)

RH (%)

Temp (ºC)

RH (%)

Temp (ºC)

RH (%)

Temp (ºC)

RH (%)

Temp (ºC)

RH (%)

Sunny

Mostly Sunny

Partly Cloudy

Cloudy

Cloudy Light Rain

Description: Description: Description: Description: Description: http://pmd.gov.pk/Wxicones/pc-thunder-rain.jpg

Description: Description: Description: Description: Description: http://pmd.gov.pk/Wxicones/thunder-showers.jpg

Temp (ºC)

RH (%)

Temp (ºC)

RH (%)

Temp (ºC)

RH (%)

Temp (ºC)

RH (%)

Temp (ºC)

RH (%)

Rain Shower

Partly Cloudy Thunder Rain

Thunder Rain

Thunder Shower

      Snow fall

 

Temp (ºC)

RH (%)

Temp (ºC)

RH (%)

Temp (ºC)

RH (%)

Temp (ºC)

RH (%)

 

 

FOG

MIST

HAZE

SMOKE HAZE

  

 

  

 

 

ATTIQ UR REHMAN

Forecasting Officer

Met Office, AIIAP Lahore

Office # 042-99240403

 

 

 

Description: Description: Description: Description: http://www.pmd.gov.pk/rmc/Nwfc/Home.jpg

 

 

Description: Description: Description: Description: http://www.pmd.gov.pk/rmc/Nwfc/b-b.jpg

Copyright © Pakistan Meteorological Department All rights reserved & Develop by Nauman Ali Qureshi